Yazan Khalili
Yazan Khalili, Medusa, exhibition view, MOCA, Toronto, 2020. Photo courtesy MOCA.